Zamawiący:
BUSINESS ACCELERATION CENTER
BAC SP. Z O.O.
ul. Luboszycka 36
45-215 Opole
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT     Firma BUSINESS ACCELERATION CENTER BAC SP. Z O.O., zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „E-wsparcie dla integracji systemów B2B zwiększające efektywność i automatyzacje działań”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę specjalistycznego oprogramowania (narzędzie bazodanowe, serwerowy system operacyjny) opisanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


Oferty należy składać do 16 marca 2010 roku do godziny 12.00. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do 31 stycznia 2010 roku.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w dołączonym do mniejszego zaproszenia Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


Załączniki:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia